Loading...

Current Issue

, Volume 56 Issue 2 Previous Issue    Next Issue
213 Pei-zhi WEN,Jun-mou CHEN,Yan-nan XIAO,Ya-yuan WEN,Wen-ming HUANG
Underwater image enhancement algorithm based on GAN and multi-level wavelet CNN
2022 Vol. 56 (2): 213-224 [ Abstract ( 629 ) ]  
[ HTML( 79 ) ]   [ PDF ( 1464KB ) ( 467 ) ]
225 Hang-yao TU,Wan-liang WANG,Jia-chen CHEN,Guo-qing LI,Fei WU
Dehazing algorithm combined with atmospheric scattering model based on generative adversarial network
2022 Vol. 56 (2): 225-235 [ Abstract ( 439 ) ]  
[ HTML( 19 ) ]   [ PDF ( 1688KB ) ( 258 ) ]
236 Yuan-jun NONG,Jun-jie WANG,Hong CHEN,Wen-han SUN,Hui GENG,Shu-yue LI
A image caption method of construction scene based on attention mechanism and encoding-decoding architecture
2022 Vol. 56 (2): 236-244 [ Abstract ( 347 ) ]  
[ HTML( 19 ) ]   [ PDF ( 1127KB ) ( 274 ) ]
245 Ying-li LIU,Rui-gang WU,Chang-hui YAO,Tao SHEN
Construction method of extraction dataset of Al-Si alloy entity relationship
2022 Vol. 56 (2): 245-253 [ Abstract ( 353 ) ]  
[ HTML( 12 ) ]   [ PDF ( 1157KB ) ( 234 ) ]
254 Fei HE,Cang-hong JIN,Ming-hui WU
Uncertain behavior sequence prediction method based on intent identification
2022 Vol. 56 (2): 254-262 [ Abstract ( 437 ) ]  
[ HTML( 27 ) ]   [ PDF ( 1039KB ) ( 162 ) ]
263 Xin-yu HUANG,Fan YOU,Pei ZHANG,Zhao ZHANG,Bai-li ZHANG,Jian-hua LV,Li-zhen XU
Silent liveness detection algorithm based on multi classification and feature fusion network
2022 Vol. 56 (2): 263-270 [ Abstract ( 571 ) ]  
[ HTML( 18 ) ]   [ PDF ( 913KB ) ( 345 ) ]
271 He-xiang LIN,Lian-peng QIAO,Ye YUAN,Guo-ren WANG
Keyword search algorithm of large graph based on GPU
2022 Vol. 56 (2): 271-279 [ Abstract ( 269 ) ]  
[ HTML( 9 ) ]   [ PDF ( 2682KB ) ( 102 ) ]
280 Yu CHEN,Hua DAI,Bo-han LI,Geng YANG
Loose infection pattern mining algorithms over moving objects
2022 Vol. 56 (2): 280-287 [ Abstract ( 230 ) ]  
[ HTML( 8 ) ]   [ PDF ( 696KB ) ( 119 ) ]
288 Guang-long LI,De-rong SHEN,Tie-zheng NIE,Yue KOU
Learning query optimization method based on multi model outside database
2022 Vol. 56 (2): 288-296 [ Abstract ( 300 ) ]  
[ HTML( 10 ) ]   [ PDF ( 881KB ) ( 121 ) ]
297 Guang-xuan LIU,Shan HUANG,Jia-li HU,Xiao-dong DUAN
Fault tolerant optimization of active backup for Flink stream processing framework
2022 Vol. 56 (2): 297-305 [ Abstract ( 323 ) ]  
[ HTML( 11 ) ]   [ PDF ( 751KB ) ( 138 ) ]
306 Miao HE,Fen-hua BAI,Zhuo YU,Tao SHEN
Publicly verifiable secret sharing technology in blockchain
2022 Vol. 56 (2): 306-312 [ Abstract ( 343 ) ]  
[ HTML( 7 ) ]   [ PDF ( 1058KB ) ( 193 ) ]
313 Si-han DONG,Jun-chang XIN,Kun HAO,Zhong-ming YAO,Jin-yi CHEN
A join query optimization algorithm in multi-blockchain environment
2022 Vol. 56 (2): 313-321 [ Abstract ( 425 ) ]  
[ HTML( 16 ) ]   [ PDF ( 929KB ) ( 200 ) ]
322 Ting WANG,Xiao-fei ZHU,Gu TANG
Knowledge-enhanced graph convolutional neural networks for text classification
2022 Vol. 56 (2): 322-328 [ Abstract ( 549 ) ]  
[ HTML( 21 ) ]   [ PDF ( 1936KB ) ( 371 ) ]
329 Tian-lun DAI,Bo-han LI,Ya-lei ZANG,Hua DAI,Zi-qiang YU,Gang CHEN
PORP: parallel optimization strategy of route planning for self-driving vehicles
2022 Vol. 56 (2): 329-337 [ Abstract ( 381 ) ]  
[ HTML( 5 ) ]   [ PDF ( 1135KB ) ( 146 ) ]
338 Lin TONG,Zheng GUAN,Li-wei WANG,Wen-tao YANG,Yang YAO
New energy ramp event prediction based on time series decomposition and error correction
2022 Vol. 56 (2): 338-346 [ Abstract ( 308 ) ]  
[ HTML( 8 ) ]   [ PDF ( 1331KB ) ( 247 ) ]
347 Cheng-qian GUO,Gang MA,Jiang-zhou MEI,Gui-ke ZHANG,Hong-bi LI,Wei ZHOU
Exterior deformation reconstruction of rockfill dam based on InSAR and multi-source data fusion
2022 Vol. 56 (2): 347-355 [ Abstract ( 443 ) ]  
[ HTML( 11 ) ]   [ PDF ( 1483KB ) ( 173 ) ]
356 Teng-fei YAN,Bao-guo CHEN,Lei ZHANG,Jie-xing HE,Ye-qin ZHANG
Dynamic adjustment method of diaphragm wall supporting system in deep foundation pit and its application
2022 Vol. 56 (2): 356-367 [ Abstract ( 319 ) ]  
[ HTML( 9 ) ]   [ PDF ( 2141KB ) ( 113 ) ]
368 Chen HUA,Xue-wen ZHOU,Yong-hua LI,Feng-zhen CHANG
Spatial walking accessibility evaluation and layout optimization of community commercial facilities: the case of Shaoxing
2022 Vol. 56 (2): 368-378 [ Abstract ( 261 ) ]  
[ HTML( 10 ) ]   [ PDF ( 1166KB ) ( 180 ) ]
379 Yong-heng CHEN,Chang-jian WU,Qiao-wen BAI,Shuai XIONG,Wan-ning LI,Hao-nan LI
Traffic characteristics and safety analysis of expressway off-ramp junction
2022 Vol. 56 (2): 379-387 [ Abstract ( 320 ) ]  
[ HTML( 15 ) ]   [ PDF ( 1248KB ) ( 198 ) ]
388 Hong-zhe ZHANG,Xu ZHANG,Xiao-chun ZHU,Yong-jie BAO
Surface removal mechanism study of SiCp/Al composites based on single-point cutting test
2022 Vol. 56 (2): 388-397 [ Abstract ( 326 ) ]  
[ HTML( 7 ) ]   [ PDF ( 6269KB ) ( 131 ) ]
398 Jian-bo WU,Jun LI,Cheng-gan ZHENG,Liang CHENG
Comprehensive error modeling and compensation of a large gantry automatic fiber placement machine
2022 Vol. 56 (2): 398-407 [ Abstract ( 283 ) ]  
[ HTML( 5 ) ]   [ PDF ( 1419KB ) ( 183 ) ]
408 Xin-ying ZHANG,Lu CHEN,Wen-hui YANG
A parallel-machine scheduling problem with time-changing effect and preventive maintenance
2022 Vol. 56 (2): 408-418 [ Abstract ( 242 ) ]  
[ HTML( 3 ) ]   [ PDF ( 1420KB ) ( 113 ) ]