Ed. Board

Ed. Board

主    编  Editor-in-Chief
谭建荣(院士)   TAN Jian-rong

副 主 编  Associate Editor-in-Chief
陈云敏(院士)   CHEN Yun-min
杨华勇(院士)   YANG Hua-yong

特邀编委  Honorary Members of the Editorial Board(按姓氏笔划为序)
马利庄     MA Li-zhuang
朱建国     ZHU Jian-guo,Australia
许   烈     XU Lie,UK
袁小明     YUAN Xiao-ming
夏长亮     XIA Chang-liang
顾佩华(院士) GU Pei-hua,Canada

编   委  Members of the Editorial Board (按姓氏笔划为序)
于慧敏     YU Hui-min
王靖岱     WANG Jing-dai
冯冬芹     FENG Dong-qin                      
任其龙     REN Qi-long
杨华勇     YANG Hua-yong
邱利民     QIU Li-min
何   勇     HE Yong
张朝阳     ZHANG Zhao-yang
陈云敏     CHEN Yun-min
陈仁朋     CHEN Ren-peng
陈文智     CHEN Wen-zhi   
陈国柱     CHEN Guo-zhu
邵雪明     SHAO Xue-ming
罗尧治     LUO Yao-zh
金仲和     JIN Zhong-he
周   昊     ZHOU Hao
周   昆     ZHOU Kun
郝志勇     HAO Zhi-yong
夏顺仁     XIA Shun-ren
钱欣平     QIAN Xin-ping
徐   文     XU Wen
徐之海     XU Zhi-hai
高   翔     GAO Xiang
盛    况     SHENG Kuang
傅建中     FU Jian-zhong
鲁东明     LU Dong-ming
楼文娟     LOU Wen-juan
谭建荣     TAN Jian-rongPubdate: 2017-03-27 Viewed: 13384