Notice

第七届编辑委员会

浙江大学学报(工学版)第七届编辑委员会

 

      Editor-in-Chief

谭建荣(院士)  TAN Jian-rong

  Associate Editor-in-Chief

陈云敏(院士)  Chen Yun-min

杨华勇(院士)  YANG Hua-yong

特邀编委  Honorary Members of the Editorial Board(按姓氏笔划为序)

马利庄     MA Li-zhuang

朱建国     ZHU Jian-guoAustralia  

         XU LieUK 

袁小明     YUAN Xiao-ming 

夏长亮     XIA Chang-liang  

顾佩华(院士)   GU Pei-huaCanada

     Members of the Editorial Board (按姓氏笔划为序)

于慧敏     YU Hui-min

王靖岱     WANG Jing-dai

冯冬芹     FENG Dong-qin 

任其龙     REN Qi-long

杨华勇     YANG Hua-yong

邱利民     QIU Li-min

         HE Yong

张朝阳     ZHANG Zhao-yang

陈云敏     CHEN Yun-min

陈仁朋     CHEN Ren-peng

陈文智     CHEN Wen-zhi   

陈国柱     CHEN Guo-zhu

邵雪明     SHAO Xue-ming

罗尧治     LUO Yao-zhi

金仲和     JIN Zhong-he

         ZHOU Hao

         ZHOU Kun

郝志勇     HAO Zhi-yong

夏顺仁     XIA Shun-ren

钱欣平     QIAN Xin-ping

         XU Wen

徐之海     XU Zhi-hai

         GAO Xiang

         SHENG Kuang

傅建中     FU Jian-zhong

鲁东明     LU Dong-ming

楼文娟     LOU Wen-juan

谭建荣     TAN Jian-rong


Pubdate: 2016-01-19 Viewed: 5347