Ed. Board

Editorial Board of Journal of Zhejiang University (Agriculture & Life Sciences)


Director

YU Jingquan


Foreign Members of the Editorial Board (in the alphabetical order of surnames)

KOHANAWA Masashi (Japan)

LAI Chaoqiang (USA)

LI Changying (USA)

MAY Sean (UK)

QIN Jianguang (Australia)

RUAN Yongling (Australia)

SONG Guoqing (USA)

TANG Caixian (Australia)

TANG Lie (USA)

XIE Jiahua (USA)

YANG Yinong (USA)

ZHAO Fengqi (USA)

ZHU Kunyan (USA)

ZHU Qianhao (Australia)

ZHU Yong (USA)

ZOU Jitao (Canada)


Members of the Editorial Board (in the Chinese phonetic alphabet order of surnames)

BAO Jinsong

CEN Haiyan

CHEN Jun

CHEN Shiguo

CHEN Xin

DING Tian

DU Huahua

FANG Hua

JIN Chongwei

JIN Yongfeng

LI Fei

LIANG Xinqiang

LIANG Yan

LIN Aifu

LIN Daohui

LIU Jianxin

LUO Zhongkui

LÜ Zhijiang

MA Bin

SHAO Yongqi

SHI Fushan

SHU Qingyao

WANG Haifeng

WANG Jun

WANG Yuefei

WU Weixiang

XIA Yiping

YANG Jinghua

YE Xingqian

YU Jingquan

YUE Min

ZHANG Bo

ZHANG Guoping

ZHANG Kun

ZHAO Ye

ZHENG Ping

ZHENG Shaojian

ZHOU Weijun


Editor-in-Chief

ZHANG Guoping


Associate Editor-in-Chief

LIU Jianxin       ZHENG Shaojian


Managing Editor

HU Qinghua


Pubdate: 2020-12-31 Viewed: 20674