Editorial Board

Editorial Board

Counselor

BA Denian       CAO Xuetao       CHEN Yizhang       CHEN Zhi       CHEN Zhaodian   

DUAN Shumin    LAI Maode        LI Lanjuan          LIU Zhihong    HUANG Hefeng  

YU Hai          ZHENG Shu        ZHENG Shusen

 

Honorary editor

LUO Jianhong

 

Editor-in-chief

ZHOU Tianhua (Zhejiang University)

 

Vice Editor-in-chief

CAI Xiujun (Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

CHEN Qianming (The Stomatology Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

CHEN Zhong (Zhejiang Chinese Medical University) 

LIANG Tingbo (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

LYU Zhimin (Institute of Translational Medicine, Zhejiang University)

OUYANG Hongwei (Zhejiang University School of Medicine)

WANG Jian’an (The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

WANG Qingqing (Zhejiang University School of Medicine)

WU Xifeng (School of Public Health, Zhejiang University)

YANG Bo (College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University)

 

Members of the Editorial Board

CHEN Kun (School of Public Health, Zhejiang University)

CHEN Lirong (The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

DONG Hengjin (School of Public Health, Zhejiang University)

DU Lizhong (The Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

FAN Shunwu (Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

FANG Xiangming (Zhejiang University School of Medicine)

FU Guosheng (Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

GAO Jianqing (College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University)

GUAN Minxin (Zhejiang University School of Medicine)

HAN Chunmao (The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

HE Qiaojun (College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University)

HUANG He (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

HUANG Lili (Women’s Hospital School of Medicine Zhejiang University)

KE Yuehai (Zhejiang University School of Medicine)

LAI Enyin (Zhejiang University School of Medicine)

LI Jicheng (Zhejiang University School of Medicine)

LI Lu (School of Public Health, Zhejiang University)

LI Xiaoming (Zhejiang University School of Medicine)

LI Xiaokun (Wenzhou Medical University)

LIN Aifu (College of Life Science, Zhejiang University)

LIU Wei (Zhejiang University School of Medicine)

LYU Weiguo (Women’s Hospital School of Medicine Zhejiang University)

MIKAEL Bjorklund (International Campus, Zhejiang University)

MIN Junxia (Institute of Translational Medicine, Zhejiang University)

NI Yiming (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

PENG Jinrong (College of Animal Sciences, Zhejiang University)

SHAO Jianzhong (College of Life Science, Zhejiang University)

SHEN Huahao (The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

SHEN Ye (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

SHU Qiang (The Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

WANG Fudi (School of Public Health, Zhejiang University)

WANG Huiming (The Stomatology Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

WANG Kai (The Fourth Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

WANG Weilin (The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

XIE Liping (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

XU Pinglong (College of Life Science, Zhejiang University)

YAN Jie (Zhejiang University School of Medicine)

YAN Jing (Affiliated Zhejiang Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

YANG Wei (Zhejiang University School of Medicine)

YAO Ke (The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

YAO Yufeng (Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

ZHANG Songying (Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

ZHAO Zhengyan (The Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

ZHOU Wenhua (Ningbo University School of Medicine)

ZHU Yimin (School of Public Health, Zhejiang University)
Pubdate: 2017-07-22 Viewed: 9084